توانمندی ها

  • ارائه خدمات پژوهشی کاربردی و مشاوره تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
  • تدوین دوره‌های نوین در آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
  • بررسی مسائل و مشکلات اصلاحی محصولات باغبانی و تدوین برنامه اصلاحی
  • تولید گیاهان عاری از عوامل بیماری زا